how to build a website for free

Arctic lögfræðiþjónusta 

Sérfræðingar okkar hafa yfir að búa víðtækri reynslu á sviði fyrirtækja-, félaga og skattaréttar og hafa sinnt lögfræðiþjónustu á þeim sviðum, beint og/eða óbeint, fyrir flest af stærstu fyrirtækjum landsins. Ásamt okkar reynslu felst styrkur okkar einna helst í góðri samhæfingu sérfræðingar okkar og samvinnu þeirra við endurskoðendur og fjármálaráðgjafa þegar við á. Þannig nýtum við fjölbreytta reynslu og þekking við úrlausn þeirra viðfangsefna sem reynir á fleiri fagsvið en eitt. 

HELSTU SÉRSVIÐ OKKAR OG ÞJÓNUSTA

Félaga- og fyrirtækjaréttur

Sérfræðingar hafa yfir að búa yfirgripsmikilli þekkingu á sviði félaga- og fyrirtækjaréttar. Þjónusta okkar nær allt frá því að stofna ný félög, til undirbúnings hluthafafunda og hluthafasamninga, aðstoð við stjórnenda fyrirtækja við gerð hvers kyns samninga, endurskipulagningu félaga og við samruna og yfirtökur. Þá hafa sérfræðingar okkar komið að gerð áreiðanleikakannana og á annað hundrað samruna og skiptinga.

Skattaráðgjöf

Skattaréttur hefur víðtæk áhrif á rekstrarumhverfi fyrirtækja. Með því að sýna fyrirhyggju í skattamálum geta fyrirtæki sparað sér auknar skattaálögur og komist hjá því að skattyfirvöld nýti sér heimildir til að krefjast breytinga á skattskilum. Áratugareynsla sérfræðinga á sviði skattamála tryggir öllum viðskiptavinum okkar alhliða ráðgjöf á sviði skattamála til að lágmarka líkur á óþörfum og ófyrirséðum útgjöldum.

Aðstoð við samningsgerð

Við veitum viðskiptavinum okkar alhliða þjónustu á sviði samningaréttar, kaupa- og kröfuréttar. Hvort sem um er að ræða verksamninga, leigusamninga, kaupsamninga, vinnusamninga eða  skuldbindandi yfirlýsingar getum við aðstoðað við skjalagerð eða komið að samningagerð á fyrstu stigum. Sér í lagi hafa sérfræðingar okkar sérhæft sig í samningum tengdum félagarétti, svo sem samrunum, hluthafasamningum og kaup á fyrirtækjum eða hlutum í þeim.

Endurskipulagning fyrirtækja

Víðtæk þekking sérfræðinga okkar á mörgum sviðum, þ.m.t. félagaréttar, skattaréttar, fullnusturéttar og skuldaskila, og samvinna þeirra við endurskoðendur og fjármálaráðgjafa, þegar við á, nýtist fyrirtækjum einna helst við fjárhagslega endurskipulagningu. Við veitum þjónustu til fyrirtækja, stjórnenda, lánadrottna, ráðgjafa og hluthafa fyrirtækja við fjárhagslega endurskipulagningu.

Verjendastörf í skattamálum

Við verjendastörf í skattamálum er mikilvægt að geta leitað til sérfræðinga sem bæði hafa þekkingu á sakamálalögum og skattalögum. Sérfræðingar okkar hafa bæði reynslu við verjendastörf í skattamálum. Sérfræðingar okkar hafa áraturgareynslu af störfum í skattkerfinu, m.a. við skatteftirlit og skattrannsóknir. Vegna okkar reynslu á þessu sviði og sérþekkingar á báðum réttarsviðum sérhæfa sérfræðingar okkar sig í verjendastörfum skattsvikamála sem og aðstoð við aðra lögmenn eða sérfræðinga við þeirra störf. 

Þjónusta við einstaklinga

Einstaklingssvið Arctic lögfræðiþjónusta sinnir ýmsum verkefnum einstaklinga þar sem víðtæk þekking, reynsla og samvinna nýtist vel. Einstaklingssvið sinnir m.a. forsjár- og umgengnismálum, barnaverndarmálum, ættleiðingarmálum, kaupmálum, samningum um hjúskaparslit, fyrirfram greiddan arf til erfingja, gerð erfðaskráa og málum sem tengjast greiðsluerfiðleikum auk skattamála. Sérfræðingar meta hvert mál fyrir sig og laða sig að þörfum hvers og eins og gefa föst og sanngjörn verðtilboð.

NÁNARA YFIRLIT YFIR ÞJÓNUSTUSVIÐ

Hér má sjá nánara yfirlit yfir þjónustusvið Arctic lögfræðiþjónustu

FYRIRTÆKJASVIÐ

Fyrirtækjasvið sérhæfir sig í aðstoð við stjórnendur, hluthafa, starfsmenn eða ráðgjafa fyrirtækja við að tryggja viðskiptavinum öryggi og fagmennsku í rekstri.

Helstu málaflokkar fyrirtækjasviðs eru:

 • Félagaréttur - öll félagaform, kaup/sala fyrirtækja, samruni, yfirtökur, stofnun fyrirtækja, ákvarðanir stjórnenda, lækkun/hækkun hlutafjár, hluthafafundir, hluthafasamkomulög o.fl.
 • Skattaréttur, t.a.m. tekjuskattur fyrirtækja, virðisaukaskattur, ágreiningur við skattyfirvöld, skattamál erlendis, yfirferð skattstofna o.fl.
 • Fjármálafyrirtæki, þ.m.t. bankaréttur, lánasamningar, veðsetningar, rafræn bankaviðskipti, verðbréfaréttur o.fl.
 • Samninga- og kröfuréttur, þ.m.t. leigusamningar, kaupsamningar og starfssamningar.
 • Vinnuréttur, þ.m.t. ráðgjöf og gerð ráðningarsamninga. 
 • Samkeppnisréttur, þ.m.t. aðstoð við kaup, sölu samruna eða skiptingar fyrirtækja sem kunna að hafa áhrif á samkeppnismarkaðinn á einhvern hátt.

 
EINSTAKLINGSSVIÐ

Einstaklingsþjónusta okkar veitir einstaklingum persónulega þjónustu á ýmsum sviðum lögfræðinnar sem sniðin er að þörfum hvers.

Helstu málaflokkar einstaklingssviðs:

 • Barnaréttur, þar með talin afhendingarmál, faðernismál, forsjármál, umgengnisréttarmál
 • Sakamál, þ.m.t. verjendastörf og réttargæslustörf.
 • Erfðaréttur, t.a.m. dánabússkipti og efðaskrár.
 • Fasteigna- og fjöleignarhúsaréttur, þar með gallar og aðrar vanefndir, húsaleiga, kaup og sala fasteigna o.fl.
 • Greiðsluerfiðleikar, þ.m.t. gjaldþrot einstaklinga og fyrirtækja, greiðslustöðvun, nauðasamningar o.fl.
 • Skattaréttur, t.a.m. skattskylda einstaklinga, skattsvik, málsmeðferð skattamála, skattamál erlendis o.fl.
 • Útlendingar, þ.m.t. flóttamenn og innflytjendur.


Önnur svið án nánari tilgreiningar:

 • Barnaverndarréttur
 • Eignaréttur
 • Fjarskiptaréttur
 • Fjármögnun/kaupleigusamningar
 • Hjúskaparréttur
 • Innheimtur
 • Mannréttindi
 • Samningaréttur/samningagerð
 • Sáttamiðlun
 • Skaðabótaréttur
 • Skaðabótaréttur/slysamál
 • Skipasala
 • Stjórnskipunarréttur
 • Stjórnsýsluréttur
 • Sveitastjórnarréttur
 • Sveitastjórnarréttur
 • Útlendingaréttur
 • Veðréttur
 • Viðskiptaréttur
 • Vinnuréttur/vinnumarkaðsréttur

ÞJÓNUSTUAÐILI
Arctic lögfræðiþjónusta

SKRIFSTOFA / ADDRESS
Skútuvogi 1a (2. hæð - fyrir ofan Sindra)
104 Reykjavík

ÁBYRGÐARAÐILI

Arctic lögmannsstofa slf.
Kt./Id. 700516-0400
VSK númer: 124985
English: Arctic Legal Services slf.

TENGILIÐUR / CONTACTS

Tölvupóstur / Email: arl@arl.is

Sími / Phone: +354 445 5545

GSM / Mobile: +354 661 1191


SAMSTARFSAÐILAR

Takk kærlega fyrir skilaboðin / Thanks for contacting us.